مهلت ارسال آثار به ایران ساخت تمدید شد

Home / مهلت ارسال آثار به ایران ساخت تمدید شد

مهلت ارسال آثار به ایران ساخت تمدید شد
آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت با استقبال مخاطبان از بخش‌های مختلف تا پایان آبان سال جاری تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به ایران ساخت تمدید شد

آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت با استقبال مخاطبان از بخش‌های مختلف تا پایان آبان سال جاری تمدید شد.
مهلت ارسال آثار به ایران ساخت تمدید شد