منابع مالی کشور در 7 ماه ۲۰ درصد رشد کرد

Home / منابع مالی کشور در 7 ماه ۲۰ درصد رشد کرد

منابع مالی کشور در 7 ماه ۲۰ درصد رشد کرد
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: در 7 ماه امسال باوجود تحریم‌ها منابع بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

منابع مالی کشور در 7 ماه ۲۰ درصد رشد کرد

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: در 7 ماه امسال باوجود تحریم‌ها منابع بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
منابع مالی کشور در 7 ماه ۲۰ درصد رشد کرد