ممانعت شهرداری تهران برای تردد کامیون‌داران خلاف قانون است

Home / ممانعت شهرداری تهران برای تردد کامیون‌داران خلاف قانون است

ممانعت شهرداری تهران برای تردد کامیون‌داران خلاف قانون است
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالاهای شهری از عملکرد شهرداری تهران نسبت به محدودیت تردد کامیون‌داران در پایتخت انتقاد کرد.

ممانعت شهرداری تهران برای تردد کامیون‌داران خلاف قانون است

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالاهای شهری از عملکرد شهرداری تهران نسبت به محدودیت تردد کامیون‌داران در پایتخت انتقاد کرد.
ممانعت شهرداری تهران برای تردد کامیون‌داران خلاف قانون است