مقصر همه ناکامی‌های استقلال شفر است

Home / مقصر همه ناکامی‌های استقلال شفر است

مقصر همه ناکامی‌های استقلال شفر است
پیشکسوت استقلال گفت: افتخاری باعث شد شفر تا به این حد قدرت بگیرد اما حالا این مربی باید در برابر تمام اتفاقات پاسخگو باشد.

مقصر همه ناکامی‌های استقلال شفر است

پیشکسوت استقلال گفت: افتخاری باعث شد شفر تا به این حد قدرت بگیرد اما حالا این مربی باید در برابر تمام اتفاقات پاسخگو باشد.
مقصر همه ناکامی‌های استقلال شفر است