معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است

Home / معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است

معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حالی که استیضاح شریعتمداری در مجلس مطرح بود، معرفی وی به‌عنوان وزیر کار را غیرقانونی می‌دانم.

معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حالی که استیضاح شریعتمداری در مجلس مطرح بود، معرفی وی به‌عنوان وزیر کار را غیرقانونی می‌دانم.
معرفی شریعتمداری برای وزارت کار غیرقانونی است