معاهده پاریس بدون جهت‌گیری سیاسی قابل قبول است

Home / معاهده پاریس بدون جهت‌گیری سیاسی قابل قبول است

معاهده پاریس بدون جهت‌گیری سیاسی قابل قبول است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: معاهده پاریس در صورتی که بدون جهت‌گیری‌ سیاسی و با توجه به حق تحفظ کشورها باشد قابل پذیرش است.

معاهده پاریس بدون جهت‌گیری سیاسی قابل قبول است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: معاهده پاریس در صورتی که بدون جهت‌گیری‌ سیاسی و با توجه به حق تحفظ کشورها باشد قابل پذیرش است.
معاهده پاریس بدون جهت‌گیری سیاسی قابل قبول است