مطهری به آیت‌الله یزدی درباره “سپنتا”: انضباط کشور را مختل نکنید

Home / مطهری به آیت‌الله یزدی درباره “سپنتا”: انضباط کشور را مختل نکنید

مطهری به آیت‌الله یزدی درباره “سپنتا”: انضباط کشور را مختل نکنید

مطهری به آیت‌الله یزدی درباره “سپنتا”: انضباط کشور را مختل نکنید

مطهری به آیت‌الله یزدی درباره “سپنتا”: انضباط کشور را مختل نکنید