مشارکت 50 درصدی مردم در ورزش همگانی تا سال 2020

Home / مشارکت 50 درصدی مردم در ورزش همگانی تا سال 2020

مشارکت 50 درصدی مردم در ورزش همگانی تا سال 2020
رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال 2020 باید 50 درصد مردم در ورزش‌های همگانی فعالیت داشته باشند.

مشارکت 50 درصدی مردم در ورزش همگانی تا سال 2020

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال 2020 باید 50 درصد مردم در ورزش‌های همگانی فعالیت داشته باشند.
مشارکت 50 درصدی مردم در ورزش همگانی تا سال 2020