مسکن گران می شود یا ارزان؟

Home / مسکن گران می شود یا ارزان؟

مسکن گران می شود یا ارزان؟
با توجه به کاهش قیمت مصالح و نا متعادل بودن وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن به نظر می رسد که قیمت مسکن با کاهش رو به رو خواهد شد.

مسکن گران می شود یا ارزان؟

با توجه به کاهش قیمت مصالح و نا متعادل بودن وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن به نظر می رسد که قیمت مسکن با کاهش رو به رو خواهد شد.
مسکن گران می شود یا ارزان؟

فستیوال فیلم