مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم

Home / مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم

مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم
رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: مقابل استقلال مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم.

مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم

رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: مقابل استقلال مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم.
مستحق پیروزی بودیم و به آن دست پیدا کردیم