مسابقه «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌شود

Home / مسابقه «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌شود

مسابقه «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌شود
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو مسابقه‌ای با عنوان «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌کند.

مسابقه «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌شود

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو مسابقه‌ای با عنوان «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌کند.
مسابقه «با دانشجو جمله بساز» برگزار می‌شود