مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 1 آذر آغاز می‌شود

Home / مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 1 آذر آغاز می‌شود

مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 1 آذر آغاز می‌شود
مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اول آذرماه تا دهم دی ماه سال جاری در ۸ رشته ورزشی برگزار می‌شود.

مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 1 آذر آغاز می‌شود

مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اول آذرماه تا دهم دی ماه سال جاری در ۸ رشته ورزشی برگزار می‌شود.
مسابقات کشوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 1 آذر آغاز می‌شود