مسابقات نوآوری‌های صنعتی با رویکرد حل مسئله برگزار می‌شود

Home / مسابقات نوآوری‌های صنعتی با رویکرد حل مسئله برگزار می‌شود

مسابقات نوآوری‌های صنعتی با رویکرد حل مسئله برگزار می‌شود
سازمان بسیج مهندسین در نظر دارد مسابقات نوآوری‌های صنعتی جهت رفع چالش‌ها در حوزه صنعت را با رویکرد حل مسئله برگزار کند.

مسابقات نوآوری‌های صنعتی با رویکرد حل مسئله برگزار می‌شود

سازمان بسیج مهندسین در نظر دارد مسابقات نوآوری‌های صنعتی جهت رفع چالش‌ها در حوزه صنعت را با رویکرد حل مسئله برگزار کند.
مسابقات نوآوری‌های صنعتی با رویکرد حل مسئله برگزار می‌شود