مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

Home / مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
مسابقات قهرمانی شطرنج كشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد آشتیان این دانشگاه آغاز شد.

مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

مسابقات قهرمانی شطرنج كشوری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی در واحد آشتیان این دانشگاه آغاز شد.
مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد