مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

Home / مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد
مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حکم رئیس سازمان بسیج اساتید سپاه قدس استان گیلان منصوب شد.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حکم رئیس سازمان بسیج اساتید سپاه قدس استان گیلان منصوب شد.
مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد