مسئولان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به مطالبات دانشجویان پاسخ می‌دهند

Home / مسئولان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به مطالبات دانشجویان پاسخ می‌دهند

مسئولان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به مطالبات دانشجویان پاسخ می‌دهند
برنامه به وقت دانشجو روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 14.30 الي 16 با حضور رئيس و معاونان دانشگاه آزاد نجف‌آباد برای ملاقات حضوری با دانشجويان برگزار می‌شود.

مسئولان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به مطالبات دانشجویان پاسخ می‌دهند

برنامه به وقت دانشجو روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 14.30 الي 16 با حضور رئيس و معاونان دانشگاه آزاد نجف‌آباد برای ملاقات حضوری با دانشجويان برگزار می‌شود.
مسئولان دانشگاه آزاد نجف‌آباد به مطالبات دانشجویان پاسخ می‌دهند