مرور30 سال حبس و مقاومت با حقیقت سمیر قنطار

Home / مرور30 سال حبس و مقاومت با حقیقت سمیر قنطار

مرور30 سال حبس و مقاومت با حقیقت سمیر قنطار
کتاب «حقیقت سمیر» خاطرات قدیمی‌ترین زندانی رژیم صهیونیستی است که توسط یعقوب توکلی تدوین شده است.

مرور30 سال حبس و مقاومت با حقیقت سمیر قنطار

کتاب «حقیقت سمیر» خاطرات قدیمی‌ترین زندانی رژیم صهیونیستی است که توسط یعقوب توکلی تدوین شده است.
مرور30 سال حبس و مقاومت با حقیقت سمیر قنطار