مردم رابه سپاه بدبین نکنیم

Home / مردم رابه سپاه بدبین نکنیم

مردم رابه سپاه بدبین نکنیم
می‌گفت:اگه چهار نفر این نون و ماست رو دست من ببینن و بگن ماست سپاه رو می‌برن خونه خودشون، این گناه به گردن منه.

مردم رابه سپاه بدبین نکنیم

می‌گفت:اگه چهار نفر این نون و ماست رو دست من ببینن و بگن ماست سپاه رو می‌برن خونه خودشون، این گناه به گردن منه.
مردم رابه سپاه بدبین نکنیم