مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت هستند

Home / مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت هستند

مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت هستند
دبیرکل جبهه پیروان ولایت مطالبه اصلی مردم از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت را حل مشکلات اقتصادی کشور دانست.

مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت هستند

دبیرکل جبهه پیروان ولایت مطالبه اصلی مردم از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت را حل مشکلات اقتصادی کشور دانست.
مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت هستند