مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی

Home / مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی

مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی
مراسم تودیع عباس آخوندی و معارفه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور در محل ساختمان شهید دادمان برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی

مراسم تودیع عباس آخوندی و معارفه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور در محل ساختمان شهید دادمان برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی