مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده

Home / مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده

مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده
ظهر امروز مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده با حضور مقامات لشگری و کشوری در مسجد ابوذر تهران برگزار شد.

مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده

ظهر امروز مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده با حضور مقامات لشگری و کشوری در مسجد ابوذر تهران برگزار شد.
مراسم ترحیم پدر سردار حاجی زاده