محققان دانشگاه آزاد اسلامی همدان کیت تشخیص سرطان تولید کردند

Home / محققان دانشگاه آزاد اسلامی همدان کیت تشخیص سرطان تولید کردند

محققان دانشگاه آزاد اسلامی همدان کیت تشخیص سرطان تولید کردند
نمونه خارجی این دستگاه فقط در کشور ایالات متحده تولید می‌شود که نسبت به نمونه داخلی آن 7 برابر گران‌تر است.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی همدان کیت تشخیص سرطان تولید کردند

نمونه خارجی این دستگاه فقط در کشور ایالات متحده تولید می‌شود که نسبت به نمونه داخلی آن 7 برابر گران‌تر است.
محققان دانشگاه آزاد اسلامی همدان کیت تشخیص سرطان تولید کردند