محفل شعر «رسم دعبل» برگزار می‌شود

Home / محفل شعر «رسم دعبل» برگزار می‌شود

محفل شعر «رسم دعبل» برگزار می‌شود
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان از برگزاری محفل شعر رسم دعبل با حضور شعرای آئینی در کرمان خبر داد.

محفل شعر «رسم دعبل» برگزار می‌شود

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمان از برگزاری محفل شعر رسم دعبل با حضور شعرای آئینی در کرمان خبر داد.
محفل شعر «رسم دعبل» برگزار می‌شود