محرومیت 2 ساله روبین‌کازان از حضور در رقابت‌های اروپایی

Home / محرومیت 2 ساله روبین‌کازان از حضور در رقابت‌های اروپایی

محرومیت 2 ساله روبین‌کازان از حضور در رقابت‌های اروپایی
باشگاه روبین‌کازان به دلیل نقض قوانین فیرپلی مالی به مدت دو سال از حضور رقابت‌های اروپایی محروم شد.

محرومیت 2 ساله روبین‌کازان از حضور در رقابت‌های اروپایی

باشگاه روبین‌کازان به دلیل نقض قوانین فیرپلی مالی به مدت دو سال از حضور رقابت‌های اروپایی محروم شد.
محرومیت 2 ساله روبین‌کازان از حضور در رقابت‌های اروپایی