محرومیت‌زدایی اولین گام پیشگیری از تهدید است

Home / محرومیت‌زدایی اولین گام پیشگیری از تهدید است

محرومیت‌زدایی اولین گام پیشگیری از تهدید است
کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر رشد اقتصادی محرومیت‌زدا نداشته باشیم، امنیت ملی در پنج دهه آینده شکننده خواهد بود.

محرومیت‌زدایی اولین گام پیشگیری از تهدید است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر رشد اقتصادی محرومیت‌زدا نداشته باشیم، امنیت ملی در پنج دهه آینده شکننده خواهد بود.
محرومیت‌زدایی اولین گام پیشگیری از تهدید است