محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی برای 5 پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار

Home / محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی برای 5 پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار

محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی برای 5 پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار
جلسه کمیته  انضباطی فدراسيون تنیس روی میز برگزار شد و پنج پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار با محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی مواجه شدند.

محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی برای 5 پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار

جلسه کمیته  انضباطی فدراسيون تنیس روی میز برگزار شد و پنج پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار با محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی مواجه شدند.
محرومیت، تذکر و اخذ تعهد کتبی برای 5 پینگ‌پنگ‌باز و یک هوادار