مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه صادر نشده است

Home / مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه صادر نشده است

مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه صادر نشده است
مدیر‌عامل شرکت توسعه اماکن ورزشی گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای ورود زنان به ورزشگاه برای بازی پرسپولیس با نماینده ژاپن صادر نشده.

مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه صادر نشده است

مدیر‌عامل شرکت توسعه اماکن ورزشی گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای ورود زنان به ورزشگاه برای بازی پرسپولیس با نماینده ژاپن صادر نشده.
مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه صادر نشده است