مجمع اقتصادی نانو برگزار می‌شود

Home / مجمع اقتصادی نانو برگزار می‌شود

مجمع اقتصادی نانو برگزار می‌شود
۲۹ و ۳۰ آبان ماه، رویداد هم‌اندیشی مجمع اقتصادی نانو در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

مجمع اقتصادی نانو برگزار می‌شود

۲۹ و ۳۰ آبان ماه، رویداد هم‌اندیشی مجمع اقتصادی نانو در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.
مجمع اقتصادی نانو برگزار می‌شود