مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان ماند

Home / مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان ماند

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان ماند
مجتبی شاکری با کسب اکثریت آراء اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان، برای دومین بار به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب شد.

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان ماند

مجتبی شاکری با کسب اکثریت آراء اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان، برای دومین بار به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب شد.
مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان ماند