مبنای تن- کیلومتر برای محاسبه کرایه حمل هفته آینده ابلاغ می‌شود

Home / مبنای تن- کیلومتر برای محاسبه کرایه حمل هفته آینده ابلاغ می‌شود

مبنای تن- کیلومتر برای محاسبه کرایه حمل هفته آینده ابلاغ می‌شود
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری عنوان کرد که مصوبه اخیر این شورا در خصوص محاسبه کرایه حمل بار بر مبنای تن – کیلومتر هفته آینده به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ابلاغ می‌شود.

مبنای تن- کیلومتر برای محاسبه کرایه حمل هفته آینده ابلاغ می‌شود

دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری عنوان کرد که مصوبه اخیر این شورا در خصوص محاسبه کرایه حمل بار بر مبنای تن – کیلومتر هفته آینده به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ابلاغ می‌شود.
مبنای تن- کیلومتر برای محاسبه کرایه حمل هفته آینده ابلاغ می‌شود