مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های ماست

Home / مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های ماست

مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های ماست
رئیس‌جمهور فرانسه با بیان اینکه مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های دولتش است، خواستار مبارزه با احزاب راست افراطی در اروپا شد.

مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های ماست

رئیس‌جمهور فرانسه با بیان اینکه مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های دولتش است، خواستار مبارزه با احزاب راست افراطی در اروپا شد.
مبارزه با افراط‌گرایی در رأس اولویت‌های ماست