ماجرای تشکیل یک کارگروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام

Home / ماجرای تشکیل یک کارگروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماجرای تشکیل یک کارگروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اگرچه مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما مستقل از آن فعالیت داشته و قطعاً وظایف آن را نباید وظایف مجمع تشخیص مصلحت دانست.

ماجرای تشکیل یک کارگروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اگرچه مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما مستقل از آن فعالیت داشته و قطعاً وظایف آن را نباید وظایف مجمع تشخیص مصلحت دانست.
ماجرای تشکیل یک کارگروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام