لوزانوف و ناظر امنیتی در تمرین سرخپوشان

Home / لوزانوف و ناظر امنیتی در تمرین سرخپوشان

لوزانوف و ناظر امنیتی در تمرین سرخپوشان
تمرین امروز سرخپوشان در حالی انجام شد که در لحظاتی از آن رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون و ناظر امنیتی در محل تمرین حضور پیدا کردند.

لوزانوف و ناظر امنیتی در تمرین سرخپوشان

تمرین امروز سرخپوشان در حالی انجام شد که در لحظاتی از آن رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون و ناظر امنیتی در محل تمرین حضور پیدا کردند.
لوزانوف و ناظر امنیتی در تمرین سرخپوشان