لزوم نگاه علمی به ورزش‌های رزمی در دانشگاه‌های کشور

Home / لزوم نگاه علمی به ورزش‌های رزمی در دانشگاه‌های کشور

لزوم نگاه علمی به ورزش‌های رزمی در دانشگاه‌های کشور
رئیس انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام‌نور از تاثیر مستقیم ورزش‌های رزمی در رشد و توسعه فرهنگ ورزش خبر داد.

لزوم نگاه علمی به ورزش‌های رزمی در دانشگاه‌های کشور

رئیس انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام‌نور از تاثیر مستقیم ورزش‌های رزمی در رشد و توسعه فرهنگ ورزش خبر داد.
لزوم نگاه علمی به ورزش‌های رزمی در دانشگاه‌های کشور