لزوم مشارکت دانشگاهیان در پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه

Home / لزوم مشارکت دانشگاهیان در پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه

لزوم مشارکت دانشگاهیان در پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی مشارکت همگانی دانشگاهیان اعم از دانشجو، استاد و کارمند برای پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه را ضروری دانست.

لزوم مشارکت دانشگاهیان در پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی مشارکت همگانی دانشگاهیان اعم از دانشجو، استاد و کارمند برای پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه را ضروری دانست.
لزوم مشارکت دانشگاهیان در پیشرفت و بهبود وضعیت دانشگاه