لزوم رفع مشکلات مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات در سراسر کشور

Home / لزوم رفع مشکلات مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات در سراسر کشور

لزوم رفع مشکلات مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات در سراسر کشور
مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای پیرامون حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات خواستار شناسایی و رفع موارد مشابه در دانشگاه‌های سراسر کشور شد.

لزوم رفع مشکلات مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات در سراسر کشور

مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای پیرامون حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات خواستار شناسایی و رفع موارد مشابه در دانشگاه‌های سراسر کشور شد.
لزوم رفع مشکلات مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات در سراسر کشور