لزوم اهتمام بیشتر در روش تربیتی مسئله‌محور برای نوجوانان

Home / لزوم اهتمام بیشتر در روش تربیتی مسئله‌محور برای نوجوانان

لزوم اهتمام بیشتر در روش تربیتی مسئله‌محور برای نوجوانان
دانشجوی نخبه دانشگاه تهران گفت: لازم است روش تربیتی مسئله‌محور در سنین نوجوانی توسط مراکز آموزشی، به‌صورت جدی‌تر مورد اهتمام قرار گیرد.

لزوم اهتمام بیشتر در روش تربیتی مسئله‌محور برای نوجوانان

دانشجوی نخبه دانشگاه تهران گفت: لازم است روش تربیتی مسئله‌محور در سنین نوجوانی توسط مراکز آموزشی، به‌صورت جدی‌تر مورد اهتمام قرار گیرد.
لزوم اهتمام بیشتر در روش تربیتی مسئله‌محور برای نوجوانان