لزوم استفاده از ظرفیت علمی کشورهای شرقی/غربی‌ها دستاوردهای خود را در اختیار ایران نمی‌گذارند

Home / لزوم استفاده از ظرفیت علمی کشورهای شرقی/غربی‌ها دستاوردهای خود را در اختیار ایران نمی‌گذارند

لزوم استفاده از ظرفیت علمی کشورهای شرقی/غربی‌ها دستاوردهای خود را در اختیار ایران نمی‌گذارند
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران گفت: غربی‌ها حاضر نیستند دستاوردهای خود را در اختیار ایران قرار دهند و در شرایط فعلی باید از ظرفیت کشورهای آسیایی و شرقی و الگوهای موفق آنها استفاده کرد.

لزوم استفاده از ظرفیت علمی کشورهای شرقی/غربی‌ها دستاوردهای خود را در اختیار ایران نمی‌گذارند

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران گفت: غربی‌ها حاضر نیستند دستاوردهای خود را در اختیار ایران قرار دهند و در شرایط فعلی باید از ظرفیت کشورهای آسیایی و شرقی و الگوهای موفق آنها استفاده کرد.
لزوم استفاده از ظرفیت علمی کشورهای شرقی/غربی‌ها دستاوردهای خود را در اختیار ایران نمی‌گذارند