لایحه بودجه دولت ایتالیا رد شد

Home / لایحه بودجه دولت ایتالیا رد شد

لایحه بودجه دولت ایتالیا رد شد
اتحادیه اروپا لایحه بودجه پیشنهادی دولت اروپا را نامطلوب تشخیص داد و رد کرد.

لایحه بودجه دولت ایتالیا رد شد

اتحادیه اروپا لایحه بودجه پیشنهادی دولت اروپا را نامطلوب تشخیص داد و رد کرد.
لایحه بودجه دولت ایتالیا رد شد