قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین 1400 تومان است

Home / قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین 1400 تومان است

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین 1400 تومان است
مدیرکل دفتر توسعه ارتباط با صنعت شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در شرایط کنونی بیش از 183 تصفیه‌خانه فاضلاب در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین 1400 تومان است

مدیرکل دفتر توسعه ارتباط با صنعت شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در شرایط کنونی بیش از 183 تصفیه‌خانه فاضلاب در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.
قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شیرین 1400 تومان است