قطب‌های علمی تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شد

Home / قطب‌های علمی تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شد

قطب‌های علمی تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شد
رئیس دانشگاه آزاد استان خوزستان گفت: واحد ماهشهر در زمینه پتروشیمی، واحد امیدیه در زمینه نفت و واحد اهواز در صنایع فولاد و منابع طبیعی فعالیت خواهند کرد.

قطب‌های علمی تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شد

رئیس دانشگاه آزاد استان خوزستان گفت: واحد ماهشهر در زمینه پتروشیمی، واحد امیدیه در زمینه نفت و واحد اهواز در صنایع فولاد و منابع طبیعی فعالیت خواهند کرد.
قطب‌های علمی تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شد