قطب‌های تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شدند

Home / قطب‌های تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شدند

قطب‌های تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شدند
رئیس دانشگاه آزاد استان خوزستان گفت: واحد ماهشهر در زمینه پتروشیمی، واحد امیدیه در زمینه نفت و واحد اهواز در صنایع فولاد و منابع طبیعی فعالیت خواهند کرد.

قطب‌های تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شدند

رئیس دانشگاه آزاد استان خوزستان گفت: واحد ماهشهر در زمینه پتروشیمی، واحد امیدیه در زمینه نفت و واحد اهواز در صنایع فولاد و منابع طبیعی فعالیت خواهند کرد.
قطب‌های تخصصی دانشگاه آزاد استان خوزستان تعیین شدند