قضاوت 3 داور ایرانی در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا

Home / قضاوت 3 داور ایرانی در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا

قضاوت 3 داور ایرانی در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا
با دعوت کنفدراسیون تیراندازی آسیا، 3 داور ایرانی در رقابت‌های سلاح‌های بادی و اهداف پروازی قهرمانی آسیا قضاوت خواهند کرد.

قضاوت 3 داور ایرانی در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا

با دعوت کنفدراسیون تیراندازی آسیا، 3 داور ایرانی در رقابت‌های سلاح‌های بادی و اهداف پروازی قهرمانی آسیا قضاوت خواهند کرد.
قضاوت 3 داور ایرانی در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا