قربانی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت

Home / قربانی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت

قربانی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت
یک بانوی قربانی اسیدپاشی در استان گلستان در همایش استانی صبر از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت.

قربانی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت

یک بانوی قربانی اسیدپاشی در استان گلستان در همایش استانی صبر از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت.
قربانی اسیدپاشی از دیه یک میلیارد تومانی خود گذشت