قدرت در حکومت اسلامی ابزاری برای اقامه نماز است

Home / قدرت در حکومت اسلامی ابزاری برای اقامه نماز است

قدرت در حکومت اسلامی ابزاری برای اقامه نماز است
امام جمعه موقت تهران گفت: قدرت در حکومت‌های اسلامی تنها ابزاری برای اقامه نماز بوده و میزان تربیت انسان به میزان اقامه نمازش گره خورده است.

قدرت در حکومت اسلامی ابزاری برای اقامه نماز است

امام جمعه موقت تهران گفت: قدرت در حکومت‌های اسلامی تنها ابزاری برای اقامه نماز بوده و میزان تربیت انسان به میزان اقامه نمازش گره خورده است.
قدرت در حکومت اسلامی ابزاری برای اقامه نماز است