قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضا را برای جوانان باز می‌کند

Home / قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضا را برای جوانان باز می‌کند

قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضا را برای جوانان باز می‌کند
عضو پیشین حزب کارگزاران سازندگی گفت: قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضای کار را برای جوانان باز می‌کند.

قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضا را برای جوانان باز می‌کند

عضو پیشین حزب کارگزاران سازندگی گفت: قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضای کار را برای جوانان باز می‌کند.
قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان فضا را برای جوانان باز می‌کند