فیلم «میدان جوانان سابق» با استقبال هنرمندان روبرو شد

Home / فیلم «میدان جوانان سابق» با استقبال هنرمندان روبرو شد

فیلم «میدان جوانان سابق» با استقبال هنرمندان روبرو شد
فیلم «میدان جوانان سابق» که در آخرین روز از جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد با استقبال مخاطبان و هنرمندان روبرو شد.

فیلم «میدان جوانان سابق» با استقبال هنرمندان روبرو شد

فیلم «میدان جوانان سابق» که در آخرین روز از جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد با استقبال مخاطبان و هنرمندان روبرو شد.
فیلم «میدان جوانان سابق» با استقبال هنرمندان روبرو شد