فوران دماوند حتمی است؟

Home / فوران دماوند حتمی است؟

فوران دماوند حتمی است؟
کارشناس ارشد پژوهشگر زمین‌شناسی گفت: دماوند، نماد استواری و پایداری ایران با آتش‌فشانی فعال است که فوران آن حتمی است.

فوران دماوند حتمی است؟

کارشناس ارشد پژوهشگر زمین‌شناسی گفت: دماوند، نماد استواری و پایداری ایران با آتش‌فشانی فعال است که فوران آن حتمی است.
فوران دماوند حتمی است؟