فقدان شخصیت های سیاسی و علمی کشور در دولت

Home / فقدان شخصیت های سیاسی و علمی کشور در دولت

فقدان شخصیت های سیاسی و علمی کشور در دولت
عضو مجمع نیروهای خط امام، یکی از ضعف های بزرگ دولت را همکاری نکردن با شخصیت های سیاسی و علمی کشور دانست و گفت: تا زمانی که به متفکران نظام بها داده نشود فراخوان رهبر معظم انقلاب در زمینه تکمیل و ارتقای سند پیشرفت ایرانی محقق نمی یابد.

فقدان شخصیت های سیاسی و علمی کشور در دولت

عضو مجمع نیروهای خط امام، یکی از ضعف های بزرگ دولت را همکاری نکردن با شخصیت های سیاسی و علمی کشور دانست و گفت: تا زمانی که به متفکران نظام بها داده نشود فراخوان رهبر معظم انقلاب در زمینه تکمیل و ارتقای سند پیشرفت ایرانی محقق نمی یابد.
فقدان شخصیت های سیاسی و علمی کشور در دولت