فعالیت چشمگیر مبلغان حوزه علمیه در اربعین

Home / فعالیت چشمگیر مبلغان حوزه علمیه در اربعین

فعالیت چشمگیر مبلغان حوزه علمیه در اربعین
مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از فعالیت چشمگیر تبلیغی مبلغان حوزه علمیه در اربعین حسینی خبر داد.

فعالیت چشمگیر مبلغان حوزه علمیه در اربعین

مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از فعالیت چشمگیر تبلیغی مبلغان حوزه علمیه در اربعین حسینی خبر داد.
فعالیت چشمگیر مبلغان حوزه علمیه در اربعین